Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3. Práva a povinnosti predávajúceho

4. Práva a povinnosti kupujúceho

5. Dodacie podmienky

6. Kúpna cena

7. Poštovné a balné

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

10. Osobné údaje a ich ochrana

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Storno – zrušenie objednávky)

12. Alternatívne riešenie sporov 

13. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Miloš Chovanec – STEELOVO, kontaktné údaje uvedené nižšie (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa výrobku na zákazku, a predaj tovaru a služieb na internetovej stránke www.steelovo.sk patriacej predávajúcemu.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Miloš Chovanec – STEELOVO, Gemerský Jablonec 219, 980 35 Rimavská Sobota
IČO:   52034127   

DIČ: 1047444453

Kontaktná osoba: 

Martina Chovancová, Gemerský Jablonec 219, 980 35 Rimavská Sobota

 tel.číslo: 0918975057

 e-mail: steelovo.sk@gmail.com

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj:

Dolná 46, 97400 Banská Bystrica 1

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

e-mail: bb@soi.sk

tel.číslo: 048/412 49 69

fax číslo: 048/412 46 93

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva

Je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

2.2. Záväzné akceptovanie objednávky

Obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Právo publikovať

Predávajúci má právo zdokumentovať vyrobený výrobok a jeho realizáciu publikovať na svojich internetových stránkach a stránkach tretích prevádzkovateľov u ktorých má zabezpečenú podporu predaja.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo

Na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky

5.1. Dodacia lehota

Je jasne stanovená v každej objednávke, nakoľko ponuka predávajúceho zahŕňa zhotovovanie výrobkov s rôznou dobou výroby, minimálne však 10 dní.

5.2. Prevzatie tovaru kupujúcim

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste označenom ako dodacia adresa alebo na mieste vopred dohodnutom, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho predávajúcim. Pre kupujúceho je možný aj osobný odber v sídle prevádzky po písomnom alebo telefonickom dohovore.

Ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, najviac však o 30 dní. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru vopred bankovým prevodom.

5.3. Výzva na prevzatie tovaru

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4.Prevzatie tovaru osobne alebo treťou osobou

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku

Teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.6.Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim, odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Kúpna cena

6.1 Ceny uvedené na webových stránkach predávajúceho sú vrátane DPH 20%.

Ceny sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Dokladom o predaji je daňový doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke, a dodací list. Výška poštovného alebo dovozu tovaru predávajúcim je individuálna, vopred dohodnutá oboma stranami a zahrnutá v objednávke.

6.2. Povinnosť platby

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.3. Deň realizácie platby pri bezhotovostnom prevode

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Lehota platby

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. Vrátenie kúpnej ceny

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.7. Zmluvná pokuta

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

7. Poštovné a balné

7.1. Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaslanú dobierkou:

Slov. pošta  – podľa hodnoty, hmotnosti a rozmerov zásielky viď cenník Slovenskej pošty https://cennik.posta.sk/

7.2 Poštovné a balné

Môže sa meniť pri odbere väčších kusov je priamo závislé od ceny, rozmerov a hmotnosti dodávky.

7.3 Osobný odber

Pri odbere objednaného tovaru je možnosť osobného odberu bez poštovného a balného v prevádzke predávajúceho.


8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1. Predávajúci zodpovedá

Za vady tovaru a kupujúci je povinný písomne uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

9.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

9.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho

Na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o zhotovení veci alebo zmluvy o dodaní služby alebo záväznej objednávky prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.

9.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný:

Pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

9.5. Kupujúci má právo

Uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

9.6. Kupujúci je povinný

Vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

9.7. Počas záručnej doby má zákazník právo

Na bezplatné odstránenie vady po predložení dokladu o zaplatení predávajúcemu alebo oprávnenému zástupcovi predávajúceho. Predávajúci je povinný v čase vopred dohodnutom a bezodkladne opraviť vady na tovare.

9.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo:

Na reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že:

Vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho alebo kupujúci vyzve predávajúceho o jeho zaslanie elektronickou poštou. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky.

a) Doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu.

b) Doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napríklad predávajúci príde odstrániť vadu osobne či v zastúpení na miesto dodania/namontovania tovaru).

9.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu

Vo svojom sídle v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

9.10. Predávajúci je ďalej povinný

V mieste určenom podľa bodu 9.8 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

9.11. Kupujúci je povinný

Reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

9.12. Vydanie dokladu

Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

9.13. ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď. V zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

Vybavenie reklamácie ihneď

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy

Vtedy môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. V prípade, že kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po jednom kalendárnom roku od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

Náklady na posúdenie

Ak zákazník tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak následne odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

9.14. Kupujúci nemá právo

Uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) uplynutím záručnej doby tovaru,

c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

i) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

9.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) opravou tovaru v mieste, kde je pevne namontovaný

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.18. Doklad

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.19. Záručná doba

Je 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

9.20. Predĺženie záručnej doby

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.21. Výmena tovaru

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.22. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
9.23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

9.24.Neodstrániteľná vada

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a) výmenou tovaru za tovar nový, funkčný, rovnakých parametrov,

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

9.25. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
9.26. Opakujúca sa vada

Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

9.27. Viac ako tri vady súčasne

Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

9.28. Doba počas ktorej nemôže kupujúci riadne používať tovar

Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar považuje doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

9.29. O výsledku reklamačného konania informuje

Kupujúceho telefonicky predávajúci. Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

10. Osobné údaje a ich ochrana

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.

10.3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou

10.6. Zásady ochrany osobných údajov pre predávajúceho: (viď. v sekcii „právne dokumenty“ na tomto webe)

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Zrušenie objednávky)

11.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ak:

Výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

11.2. Zrušenie objednávky do dvoch hodín

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 2 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na steelovo.sk@gmail.com alebo na 0918 975 057 

11.3. Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru

A to bez akéhokoľvek postihu (Nevzťahuje sa na zákazky vyrábané podľa osobitých požiadaviek zadaných kupujúcim). Kupujúci je taktiež oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 6 ods. c zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

Upozornenie: Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek

Podľa § 6 ods. c zákona č. 102/2014 Z.z. (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, tovar vyrobený podľa špecifikácii kupujúceho (určenie farebnosti, tvaru, rozmeru) je tovarom určeným osobitne pre jedného spotrebiteľa podľa osobitých požiadaviek.

11.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.
11.5. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a vo forme poistenej zásielky.

11.6. Odstúpenie od zmluvy a NEPOUŽITÝ tovar

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

11.7. Odstúpenie od zmluvy a POUŽITÝ tovar

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 OZ o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Urobí tak v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

11.8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné ak:

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 11.4. a 11.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11.9. Náklady na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na steelovo.sk@gmail.com) v nasledujúcich prípadoch:

– ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu,

– ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

12.2 Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo

Alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) Podľa zákona 391/2015 Z.z. alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARS vedenom Ministerstvom hospodárstva SR alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.3. Kto môže využiť alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alter. rieš. sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Takéto riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

12.4. Náhrada za začatie ARS

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo

Na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
13.3. Doba používania

V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

13.4. Komunikácia

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových a sms správ.

13.5. Tu neupravené vzťahy

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

13.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
13.7. Súhlas s obchodnými podmienkami

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Rimavskej Sobote, dňa 19. 08. 2022